• بخشهای خبری
  •  
   منبع خبر :
   تعداد بازدید: 862
   کد: 127679
   تاریخ انتشار:
   ۱۳۹۶/۰۳/۰۷
   مدیر عامل سازمان تاکسیرانی با اشاره به پلمپ این شرکت

   فعالیت «تب سی » در مشهد غیر قانونی است

   فعالیت «تب سی » در مشهد غیر قانونی است
   فعالیت «تب سی » در مشهد غیر قانونی است

    خبر ﭘﻠﻤﺐ ﺷﺮﮐﺖ «ﺗﭗ ﺳــﻰ» در ﻣﺸﻬﺪ در ﺣﺎﻟﻰ اﻋﻼم ﺷﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﻤﭽﻨﺎن در ﺣﺎل ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ در ﻧﺎوﮔﺎن ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻋﻤﻮﻣﻰ درون ﺷﻬﺮی اﺳﺖ.

   ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﺳــﺎزﻣﺎن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﺗﺎﮐﺴﯿﺮاﻧﻰ ﺷﻬﺮداری ﻣﺸﻬﺪ ﻫﻢ روز ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺿﻤﻦ ﺗﺄﯾﯿﺪ اﺳﺘﻨﮑﺎف ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺬﮐﻮر ﺑﺮ رﻋﺎﯾﺖ ﻧﮑﺮدن ﺿﻮاﺑﻂ و ﻗﺎﻧﻮن ﮔﻔﺖ: اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﻰ اﺳــﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳــﺎس ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﻮﺟﻮد ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ درون ﺷــﻬﺮی در ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺑﺎ ﺷﻬﺮداری ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ وی ﺷﻬﺮداری ﻫﺎ ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ ﺗﻤﺎﻣﻰ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺑﺎر و ﻣﺴﺎﻓﺮ را در ﻗﺎﻟﺐ ﻣﺆﺳﺴﺎت و ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ و ﻧﻈﺎرت ﮐﻨﻨﺪ. اﯾﻦ ﻣﻘﺎم ﻣﺴــﺌﻮل ﺑﺎ اﺷــﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺳــﺎزﻣﺎن ﺗﺎﮐﺴــﯿﺮاﻧﯽ ﺷــﻬﺮداری ﻣﺸﻬﺪ ﺑﺎ روﯾﮑﺮد اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﻨﺎوری ﻫﺎی ﻧﻮﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﺑﻬﺒــﻮد ﺧﺪﻣﺎت در ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ درون ﺷــﻬﺮی از ورود اﺑﺰارﻫﺎ و ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ در اﯾﻦ ﺣﻮزه اﺳﺘﻘﺒﺎل و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اوﻟﯿﻦ ﺷﻬﺮ در اﯾﺮان ﺟﻬﺖ ﺿﺎﺑﻄﻪ ﻣﻨﺪ ﮐﺮدن ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺷــﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ اﺑﺰارﻫﺎی ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ و دﺳﺘﻮرﻋﻤﻞ ﻧﺤﻮه ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﺧﺪﻣﺎت ﻧﻮﯾﻦ ﻓﺮاﺧﻮاﻧﯽ و اﻋﺰام اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ را ﺗﻬﯿﻪ و ﺟﻬﺖ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺑﻪ ﺷــﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﺷﻬﺮ ارﺳﺎل ﮐﺮده اﺳــﺖ، اﻓﺰود: اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺎ روﯾﮑﺮد اﻣﮑﺎن ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ورود ﺑﻪ اﯾﻦ ﻋﺮﺻﻪ، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺻﺪور ﭘﺮواﻧﻪ ﺷــﺮﮐﺖ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺑﺮای ﭼﻨﺪ ﺷــﺮﮐﺖ اﻗﺪام ﮐﺮده اﺳﺖ، اﻣﺎ ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﺷــﺮﮐﺖ «ﺗﭗ ﺳــﯽ» ﺑﻪ ﺟﺎی اﺟﺮای ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و درﯾﺎﻓﺖ ﻣﺠﻮز و ﭘﺮواﻧﻪ ﺗﺎﮐﺴــﯿﺮاﻧﯽ از ﺳﺎزﻣﺎن، اﻗﺪام ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺪون ﻣﺠﻮز در ﺷﻬﺮ ﻣﺸــﻬﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺎ وﺟﻮد دو ﻣﺮﺣﻠﻪ اﺧﻄﺎر ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ، ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﻪ اداﻣﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﻮد اﺻﺮار و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﮐﺴﯿﺮاﻧﯽ ﺑﺮاﺑﺮ ﺿﻮاﺑﻂ و ﻣﻘﺮرات از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺮاﺟﻊ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻧﺴــﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﻠﻤﺐ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺬﮐﻮر اﻗﺪام ﮐﺮد.  ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﮐﺴــﯿﺮاﻧﻰ در ﭘﺎﯾﺎن ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮐﺮد: اﯾﻦ ﺳــﺎزﻣﺎن ﺑﻨﺎ ﺑﻪ وﻇﺎﯾﻒ و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺧﻮد، ﺿﻤﻦ اﺳﺘﻘﺒﺎل از ﺧﺪﻣﺎت ﻧﻮﯾﻦ در ﺣﻮزه ﺗﺎﮐﺴــﯿﺮاﻧﯽ، اﺟﺎزه ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ را ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﺷﺮﮐﺖ و ﻣﺆﺳﺴــﻪ ای ﻧﻤﯽ دﻫﺪ و از ﺗﻤﺎﻣﻰ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ در اﯾﻦ ﺣﻮزه درﺧﻮاﺳﺖ دارد ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن و اﺟﺮای ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ، ﻣﺠﻮزﻫﺎی ﻻزم را ﺑﺮای ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪ.

   محمد فرهادی

   تعداد بازدید: 862
   ارزیابی
   امتیاز کسب شده در ارزیابی:
   ارزیابی این مورد:
   1 2
   آیا این مطلب را می پسندید؟ بله خیر
 • پیوند های مفید
 • آمار بازدید
  مجموع بازدیدها : 1,197,633
  تعداد بازدید امروز : 235
  تعداد بازدید دیروز : 772
  آخرین به روزرسانی : 12:09  1397/03/01
 • تماس با ما
  تلفن :33134
  فاکس :05133448136
  آدرس :مشهد-انتهای خیابان فدائیان اسلام(نخریسی)-ساختمان حوزه معاونت حمل و نقل و ترافیک-طبقه اول
 • کلیه حقوق این سایت متعلق به شهرداری مشهد می باشد.
  تامین و به روزرسانی محتوای این سایت توسط سازمان تاکسیرانی شهرداری مشهد انجام میگردد
  طراحی و پشتیبانی فنی: سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری مشهد